Artikkelserie analyserer Europas sammenbrudd og årsakene bak #Det nye Babylon

I høstens artikkelserie på Herland Report, analyserer religionshistoriker og bestselgende forfatter, Hanne Nabintu Herland utviklingen i Europa, sammenbruddet av tradisjonelle verdier, økende anarkistiske tilstander og motstanden mot EU. Hvordan tok globalistene makten fra folket? Og hva skal til for å gjenopprette stabiliteten og respekten for de verdiene som en gang gjorde oss til foregangsland?

For vår kultur har lenge vært i dramatisk endring. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering.

I tillegg bærer samfunnet preg av en bemerkelsesverdig sterk jantelov der respekten for forskjellighet og ulike meninger forsvinner. Vi lever på mange måter i en fryktkultur med utstrakt mediesensur preget av hedonisme, etniske konflikter, raseskiller og familiens dramatiske sammenbrudd.

Nesten ingen omtaler dette. Vi har fått en ensomhetskultur der depresjon og meningstomhet står i sentrum, Facebook og sosiale medier gjør at mange ikke lenger snakker sammen på samme måte som før.

Det er i økende grad blitt sosialt akseptert å bare tenke på seg selv. Det vi trenger i dag er å styrke de opprinnelige europeiske kulturverdiene som en gang gjorde Europa til en fremgangsrik sivilisasjon, skriver Hanne Herland, grunnlegger av Herland Report.

Er det virkelig slik demokratiet skal fungere, er vi ikke lenger et folkestyre? Hvordan endte vi opp i en slik mental fattigdom i et samfunn som er så rikt på materiell velstand og teknologisk framgang?

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Medienes rolle ser ut til å være å sørge for at befolkningen ikke er informert. Kjøp boken DET NYE BABYLON og les om mange av de bakenforliggende årsakene til at Europa svekkes.

En liten, eksklusiv og globalistisk elite omdefinerte hva som er rett og galt i kulturen vår. For på samme måte som kapitalismen vant kampen om å bli rådende økonomisk modell, vant ekstreme liberalister den sosiale revolusjonen i Vesten. Og det førte ikke til de ønskede resultatene.

På brutalt vis har man innført sin ideologi og undertrykt meningsmotstandere, sensurerte mediene og bekjempet pluralitet og det naturlige mangfoldet. Europas eliter har brutt ned de historiske verdiene til fordel for et globalisert verdensbilde der nasjonalstaten ikke lenger er viktig. Tradisjonelle verdier anses som gammeldags og utdatert.

Parallelt murrer det i befolkningen, men få tør si stort, dominert som vi er av dagens eliter som kontrollerer offentligheten via media, forlagene, akademia og samfunnsinstitusjonenene. Vi lever i et samfunn som er preget av en markant autoritær ekstremisme med særdeles lav respekt for befolkningens tanker og ønsker.

Dagens samfunnseliter – som først hevdet å kjempe for de svake i samfunnet for å styrke solidariteten – begynte opprinnelig godt. De angrep etterkrigstidens borgerskap og maktmisbruk, men er selv blitt samfunnets nye eliter som styrer med vel så hard hånd som borgerskapet før dem.

Deres radikale mål var å frembringe et utopisk, internasjonalistisk samfunn der religion ikke lenger fantes, den tradisjonelle familien var oppløst, nasjonalgrenser opphevet, og alle levde sammen i fred og harmoni. I dag klager mange over at det motsatte har skjedd.

Mental og psykisk sykdom, narkotikamisbruk og familietragedier eksploderer uten at utfordringene løses. Mange finner ikke meningen med livet, dette snakkes det heller ikke mye om. Samfunnet tynges under vekten av finanskrise, dekadanse, hedonisme, sosiale omveltninger og mismotskultur.

Den tidlige middelalderens undertrykkende føydalsystemer kommer på paradoksal måte tilbake, befolkningen er bundet til gjeldsherrer og kredittinstitusjoner, politikere løser ikke befolkningens problemer, men sørger for egne privilegier, mens hverdagsmennesker lider under ekteskapets sammenbrudd og dårlig økonomi.

Dette skjer samtidig som en globalisert, styrtrik elite samler rikdommen i sine egne hender. Noen få enkeltpersoner eier nå mer enn halvparten av verdens verdier, ifølge Oxfam. Den samme eliten eier også mye av dagens toneangivende media – 90 % av USAs medier eies av 6 konserner, ifølge Business Insider, og norske aviser oversetter i stor grad artikler fra amerikansk presse og reflekterer ensidig deres perspektiv på verden.

Norske medier er blitt de rikeste 1 prosentens mikrofonstativ. Med så total kontroll over media, kan man lett påvirke opinionen og dreie informasjonsstrømmen til fordel for egen agenda. Og fryktkulturen råder i hele samfunnet, der journalister, lærere, professorer, statsansatte, barnevernspedagoger, jurister og dommere er redd for å si det de egentlig mener i et stadig mer autoritært statssystem.

Blant vanlige folk føler mange at vår kultur er forgiftet av ideologier som har destabilisert samfunnet og svekket selve den kulturelle strukturen. Hvem er vi? Hvilken kultur tilhører vi? Hva kan vi være stolte av i vår egen kulturelle baggasje? Spriket mellom elitens og folkets perspektiv vokser mens ytringsfriheten snevres inn av undertrykkende, politisk korrekthet.

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet. Vi har tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Den rådende, politisk-korrekte forakten for de tradisjonelle verdiene – slik som familien, ekteskapet, hardt arbeid, nøysomhet, respekt for forskjellighet, religion og åndelighet, sosial rettferdighet – gjør det til og med vanskelig å være stolt over vår egen kultur. Det samme gjelder sensuren rettet mot den opprinnelige venstresidens konstruktive verdier, slik som solidaritet, internasjonal solidaritet og omsorgen for de svake.

Vi lever i et land der Arbeiderpartiet ikke lenger representerer arbeiderne. Hvem tenker på sosial rettferdighet i dag, i et land som Norge der klassesamfunnet gjenreises og ikke-vestlige innflyttere loses inn i nedverdigende stønadsavhengighet?

Selv det å feire religiøse høytider som jul og påske betraktes med skepsis. Vi vegrer oss for å fortelle for høyt om de flotte historiene om Norges grunnleggere og de store kongene våre. Da blir man straks stemplet som både rasist og nazist. Religiøse verdier nedvurderes selv om rundt 75% av europeere tilhører den kristne tro; antallet er enda høyere i USA, ifølge Pew Research Center Forum.

Det som den overveldende majoriteten tror på og ønsker seg som verdigrunnlag, blir latterliggjort i våre ensrettede elitemedier, som i stadig økende grad ynder å presentere kun en side av saker, fremstille folkemeningen med skepsis samt hisse til krig mellom etniske og religiøse grupper, hat mellom kjønnene, konflikt mellom land.

Mobbetendensene i mediene rettet mot uønskede subgrupper i samfunnet er så alvorlig, at ansvarliggjøringen av redaktørkorpset forlengst burde ført til en lang rekke avskjedigelser fra stillingen.

Lingvist og samfunnsforsker Noam Chomsky, som stadig utpekes som USAs viktigste intellektuelle og er den mest siterte, nålevende vitenskapsmann innen humanistiske fag, mener at ytringsfriheten er langt mer begrenset enn folk tror, særlig i demokratier.

I Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies spør han hvor frie vestlige demokratier egentlig er, og hevder at media i økende grad er et redskap for vestlig propaganda. Ikke minst i demokratiske land er pressen manipulert av politisk-ideologiske eliter som har et økende behov for å kontrollere folkemeningen. Grunnen er enkel: I et demokrati er det folkets mening som avgjør resultatet av demokratiske valg. De går til valglokalet for å stemme frem den politikeren de foretrekker, og derfor blir det ekstremt viktig å kontrollere folkemeningen, for slik å kontrollere valgresultatet.

Den nye verdensorden, som den amerikanske presidenten George Bush den eldre snakket så levende om, later til å forene vestlige eliter på tvers av det politiske spekteret. Globalistenes nye verdensorden samler makten i hendene på de ytterst få, og venstresidens utopiske drøm om et fredelig samfunn svinner hen i møte med realiteten. Man tok rett og slett feil.

«Alle» vil ikke bli som «oss vestlige ekstremliberalister». De har sine egne kulturer, men heller ikke det respekterer vi. De vil ha nasjonal suverenitet i sine egne land, fri fra internasjonalistenes ønske om globalt herredømme. De vil selv styre i egne regioner, deres drøm er ikke å bli som hedonistiske, materialistiske, religionsfiendtlige Vesten.

Folkeopprøret innad i EU – som heller ikke dekkes av mediene – reflekterer hvordan store folkegrupper i Europa misliker å bli diktert av EUs autoritære eliter som også åpenbart ser ned på befolkningens meninger om hvilke problemer som bør løses. Masseinnvandringsbølgen de siste årene er kun ett eksempel.

Den tradisjonelle høyre/venstre-aksen er utdatert samme prosess. Forklaringsmodellen har lenge ikke evnet å beskrive virkeligheten nettopp på grunn av avdemokratiseringstrendene i Vesten, som mediene notorisk utelater å problematisere. Moderne liberale, konservative og kulturradikale har dermed endt opp med å laste ned den samme globalistiske, ekstrem liberale narrativen.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around.
Bestselling author, Hanne Herland new book New Left Tyranny

Check Also

Feminism creates weak women, Milo Yiannopoulos: Herland Report.

New Left Feminism creates weak women, Milo Yiannopoulos TV interview

  Herland Report: Feminism creates weak women, Milo Yiannopoulos: Herland Report TV host, historian, Hanne …

Milo Hanne Herland Report

Interview Milo Yiannopoulos: Women need to drop New Left Feminism

  Herland Report: Milo Yiannopoulos: Women need to drop New Left Feminism: Hanne Nabintu Herland …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close